gdpr/cookie

RODO

 

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

I. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest firma FinPro Andrii Mykhailovskyi, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ogińskiego 20, 05-820 Piastów, NIP 7010638736 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie sprzedawcą i usługodawcą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kazan-tandoor.eu (dalej "sklep internetowy").

 

II. Kontakt w sprawie przetwarzania danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: FinPro Andrii Mykhailovskyi, ul. Ogińskiego 20, 05-820 Piastów;
 • przez e-mail: kazan.tandoor [@] gmail.com.

 

III. Źródło pochodzenia i cel pozyskiwania danych osobowych

Zakres i rodzaj Państwa danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo nasz Sklep internetowy wyłącznie w celu uzyskania informacji czy też korzystają Państwo z oferowanych przez nas usług lub zamawiają Państwo nasze produkty.

 

W przypadku odwiedzania stron naszego Sklepu internetowego w celach informacyjnych nie trzeba podawać żadnych danych osobowych, one nie są wymagane. Ale w momencie odwiedzin serwis statystyczny, taki jak Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), zbiera dane, które automatycznie przekazuje Państwa przeglądarka internetowa, np: data i czas wyszukania jednej z naszych stron internetowych, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, używany system operacyjny, ostatnia odwiedzona strona, itp. Ale w każdym momencie można z tego zrezygnować, otwierając nasze strony w trybie anonimowym.

Uzyskane przez serwis Google Analytics ogólne dane możemy wykażystać do analizy statystyk ruchu i zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.

 

W przypadku odwiedzania stron naszego Sklepu internetowego w celach skorzystania z oferowanych przez nas usług lub w przypadku dokonania zakupów naszych produktów Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe. Podane w ten sposób dane są danymi niezbędnymi do wystawienia dokumentów potwierdzających zakup oraz w przypadku wysyłki do dostarczenia zakupionych produktów na podany przez Państwa adres dostawy. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować złożonego zamówienia ani skontaktować się z Państwem w sprawie jego przebiegu.

 

Dane osobowe zbierane przez Administratora mogą też posłużyć do:

 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi zapytań oraz kontaktowania się z Państwem w sprawie zamówień;
 • realizacji zobowiązań gwarancyjnych.

 

IV. Kontakt przez formularz lub drogą elektroniczną

Formularz kontaktowy na stronie Sklepu internetowego został zaprojektowany tak, aby ułatwić z nami kontakt. W celach przetworzenia i przydzielenia Państwa zapytania potrzebujemy Państwa imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Pod koniec roku usuwamy zapytania wyłącznie o charakterze informacyjnym po przetworzeniu, tzn. takie, które nie zawierają żadnych treści, które należy zachować. W zależności od treści Państwa zapytania, dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane na podstawie Państwa (domniemanej) zgody zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. a) RODO lub zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. b) RODO w odniesieniu do istniejących zobowiązań umownych lub realizacji działań przed umownych. W celu rozpatrzenia reklamacji naszych produktów potrzebujemy Państwa adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres pocztowy, kraj i rodzaj produktu.

 

Mogą Państwo również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zależności od treści Państwa zapytania, dane podane w mailu są przetwarzane na podstawie Państwa zgody zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. a) RODO lub zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. b) RODO w odniesieniu do istniejących zobowiązań umownych lub realizacji działań przedumownych.
Ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, zalecamy przesyłanie informacji poufnych pocztą tradycyjną.

 

V. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności następujących praw:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych (poprawiania w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne);
 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym - w przypadku zrealizowania umowy lub jej rozwiązania);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w zakresie, który nie uniemożliwi wykonania zawartej z Państwem umowy);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

 

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Podmioty przetwarzające dane i odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym dla realizacji Państwa zamówień konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, usług hostingowych oraz usług księgowych, kurier, broker, czy podmiot obsługujący płatności itp.). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 

 

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe w systemie teleinformatycznym przez czas niezbędny do realizacji zamówienia złożonego w Sklepie internetowych oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jego realizacją.

 

Usuwamy przetwarzane przez nas dane lub ograniczamy ich przetwarzanie zgodnie z przepisami ustawowymi, w szczególności zgodnie z Artykułami 17 i 18 RODO. Jeśli wyraźnie nie określono inaczej w niniejszej polityce prywatności, usuwamy przechowywane dane, gdy tylko nie są wymagane do realizacji przewidzianego dla nich celu. Dane są nadal przechowywane po tym, jak nie są wymagane do realizacji przewidzianego dla nich celu, wyłącznie kiedy niniejsze jest wymagane dla innych i prawnie dopuszczalnych celów lub jeżeli dane muszą być przechowywane ze względu na ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych. W takich przypadkach przetwarzanie danych jest ograniczone, tzn. są one zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów.

 

VIII. Łącza do serwisów internetowych podmiotów trzecich

Nasz Sklep internetowy może zawierać łącza do stron internetowych podmiotów trzecich. Jeśli za pomocą łącza przejdą Państwo do jednego z tych serwisów internetowych, to zwracamy Państwa uwagę, że niniejsze oferty podlegają ich własnym politykom ochrony danych i że nie jesteśmy administratorem w zakresie niniejszego przetwarzania. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu internetowego Administratora.

 

IX. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony gromadzonych danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub atakiem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane w miarę postępu rozwoju technologicznego.

 

PLIKI COOKIES

 

I. Polityka plików cookies

Pliki cookies (ciasteczka) są wykorzystywane za Państwa zgodą. Państwa zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Państwa do przeglądania treści na stronach naszero sklepu internetowego www.kazan-tandoor.eu (podstawą prawną używania plików cookie stanowi Artykuł 6, ust. 1, zdanie 1, lit. f) RODO). Stosowane przez nasz Sklep internetowy pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 

 

II. Bezpieczeństwo

Możecie Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możecie Państwo dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Możecie Państwo w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używacie.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie sklepu internetowego.

 

Przy prowadzeniu sklepu internetowego Administrator korzysta z narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, a niektórzy z naszych dostawców mogą przekazywać Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, np. do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że kraje te zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy usług posiadają odpowiedni certyfikat zgodności.

 

III. Cele

Głównym celem korzystania przez Administatora z plików cookies jest zarządzanie sklepem internetowym oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania sklepu internetowego. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób odwiedzania stron sklepu internetowego, przeciętną długość trwania wizyty itp.

 

Administator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania serwisu, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

 

IV. Rodzaje plików cookies

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.

 

V. Wtyczki mediów społecznościowych

Na stronach Sklepu internetowego używane są wtyczki udostępniane przez Facebook, Instagram oraz inne media społecznościowe.

 

Wyświetlając strony naszego sklepu Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Dzięki temu administratorzy serwisów społecznościowych otrzymują informację, że wyświetlona została ta strona internetowa. Informacja o wyświetleniu sklepu internetowego wraz z adresem IP jest przesyłana do serwerów administratorów serwisów społecznościowych.

 

Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania znajdziesz w politykach prywatności administatorów ww. serwisów społecznościowych.

 

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.